Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 177
Đã bán 10.531

Đang bán 5
Đã bán 57

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs), 1300 lượng, 6đồ1...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk14(7x) set 7x 8m12 1m11 (7đồ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
59
vk10(5x) set 5x đồ8, sói(3tb) ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
66
vk8(6x) full 8 ig tdtxinhgai...
Class
Kunai
Server
Sanzu
Level
64
vk12(6x) 5m8 ig pkvodoi...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
74
vk10(7x) full 10, 34m yên ig c...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
72
vk11 1m12 3m10 4m9 1m8 ig cayc...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
85
vk10 3m12 1m11 5m8, siêu xe(2t...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
130
vk15 2m13 4m12c (8đồ tl)(8đồ9x...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
59
vk9 set 5x 5m11 1m10 3m8, 7 sá...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk14(7x mcs tl2) 4đồ14 5đồ12 Y...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x tl5) đồ 6x 6đồ14 3đồ12...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
73
vk12(7x) 3đồ12 4đồ11, 66m yên,...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk12(9x) giày9x+15 4m13 (9đồ9x...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
99
vk14(9x) đồ12 Yoroi+4, 463m yê...
Class
Cung
Server
Katana
Level
60
vk12 set 5x đồ12,13, 37m yên, ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6đồ14 bùa9x+15 2m12 (...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) đồ12,14 (5đồ tl 5...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
69
vk15(6x) đồ 14 (6đồ tl 4,6,8),...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk15(9x) quần9x+16 găng14 7m12...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk16(9x mcs) 5m14 4m12 găng tl...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
81
vk8 full 8 ig qu3yt3y10s...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
68
vk8 full 8, sói ig 0cotuoiks...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
64
vk8 - Tộc trưởng gt 12honline ...

WEBSITE LIÊN KẾT