Rút xu

Đăng nhập để mua xu
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x50 x50
2 & 3 x50 x50
Kunai x50 x50
Katana x50 x50

Nhân vật giao xu

Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu 11 [Online]
2 & 3 xushopxu 11 [Online]
Kunai shopxus4 11 [Online]
Katana xushopxu 11 [Online]

Danh Sách Rút Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian