Hướng dẫn mua trực tiếp trên game

Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Đăng nhập để mua xu
Xu nhận
Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x68 x68
2 & 3 x55 x55
Kunai x68 x68
Katana x68 x68
Tone x60 x60
Sanzu x60 x60
Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu Tone 11 [Online]
2 & 3 xushopxu Tone 11 [Online]
Kunai shopxus4 Tone 11 [Online]
Katana xushopxu Tone 11 [Online]
Tone xushopxu Tone 11 [Online]
Sanzu shopxus7 Tone 11 [Online]

Danh Sách Rút Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian