Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Đăng nhập để mua xu
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x70 x71
2 & 3 x55 x56
Kunai x70 x71
Katana x70 x71

Giao xu tại Làng Tone

Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu 11 [Online]
2 & 3 xushopxu 11 [Online]
Kunai shopxus4 11 [Online]
Katana xushopxu 11 [Online]

Danh Sách Rút Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian