Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Mua 100k tặng 1 ngày up, mua nhiều tặng nhiều khi thanh toán bằng số dư

Áp dụng cho Server Bokken, Kunai, Katana, Tone, Sanzu, Sensha, Fukiya, Tekkan(New)

Ngày up được tặng sau khi nhận xu

Nhận xu ở làng Tone khu 11 (đầu map, bên cạnh cột khu). Xem nhân vật tại mục BOT GIAO DỊCH

Nếu khu đầy thì mời BOT vào nhóm hoặc chat pt sẽ vào được khu

Mua xu

Nhân vật
Server
Số tiền
Xu nhận
Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x125 x125
Shuriken & Tessen x91 x91
Kunai x93 x94
Katana x140 x140
Tone & Sanzu x120 x120
Sensha x90 x90
Fukiya x86 x86
Tekkan x55 x55
Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu Tone 11 [Online]
Shuriken & Tessen xushopxu Tone 11 [Offline]
Kunai shopxus4 Tone 11 [Online]
Katana xushopxu Tone 11 [Online]
Tone & Sanzu xushopxu Tone 11 [Online]
Sensha shopbanxu Tone 11 [Online]
Fukiya shopbanxu Tone 11 [Online]
Tekkan xushopxu Tone 11 [Online]

Danh Sách Mua Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Send to desktop