Dịch vụ nạp carot (giftcode) tự động

Mệnh giá 50k được tặng 1 ngày up

Mệnh giá 100k được tặng 2 ngày up

Mệnh giá khác được tặng 3 ngày up

Nạp

Đăng nhập
Tổng 45.000đ

Bảng giá

Hình thức

Mệnh giá Số tiền Lượng
50.000đ45.000đ91
100.000đ90.000đ195
200.000đ180.000đ455
500.000đ410.000đ1430
1.000.000đ810.000đ3250

Danh Sách Nạp

Trò chơi Tên Server Mệnh giá Số lượng Số tiền Thời gian