Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Dịch vụ UP level và Làm nhiệm vụ chính tuyến với nhiều tính năng hót

Xem thông tin yên, level,... và cấu hình up ngay tại web

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up sau đó làm theo hướng dẫn như trên ảnh. Xem ảnh

Tra cứu trong game Chat riêng nv để xem nhiệm vụ hiện tại

Chat xemyen, xemlv, mapup để xem yên, level, map đang up

Hỗ trợ nhặt, lọc và đập đồ

Hỗ trợ cộng tiềm năng, kỹ năng

Hỗ trợ quạt buff

Thuê Up

Tài khoản
Mật khẩu
Nhân vật
Server
Vào lớp
Đăng nhập
Số tiền

Bảng giá

Level Giá Hỗ trợ Thời gian
01-10 3.000đ Đập đồ 0 1 giờ
10-20 7.000đ Đập đồ 3 2,5 giờ
20-30 10.000đ Đập đồ 4 5 giờ
30-39 15.000đ Đập đồ 6 1 ngày
39-49 30.000đ Đập đồ 7 5 ngày
49-59 70.000đ Đập đồ 9 20 ngày

Danh Sách Thuê Up

Tài khoản Server Tra Cứu Trạng thái