Dịch vụ nạp lượng tự động giá rẻ theo cách chuyển lượng từ nhân vật này sang nhân vật khác bằng vé tặng lượng

- Nhân vật phải online trên game mới chuyển được lượng

- Nhận lượng sau 12 giây

Nạp lượng

Tên nhân vật
Server
Số lượng
10 lượng
50 lượng
100 lượng
200 lượng
500 lượng
1000 lượng
Đăng nhập
Số tiền

Bảng giá

Máy chủ Giá
Bokken 3.000đ / 10 lượng
2 & 3 3.000đ / 10 lượng
Kunai 3.000đ / 10 lượng
Katana 3.000đ / 10 lượng
Tone 3.000đ / 10 lượng
Sanzu 3.000đ / 10 lượng

Danh Sách Nạp Lượng

Máy chủ Tên nhân vật Số tiền Lượng Trạng thái Thời gian